Risiko

Her forklarer vi hvordan Folkeinvest Formidling arbeider for å ivareta långivere - og hvordan vi systematisk arbeider for å avdekke risiko knyttet til hver enkelt låntaker, og hvordan vi jobber for å presentere risiko slik at långivere kan vurdere hvilken risiko de ønsker å ta.

Det er risiko forbundet med å opptre som långiver på plattformen, og hele eller deler av din investering kan gå tapt. Det er derfor viktig at du som potensiell långiver leser lånetilbudet nøye, og gjør deg opp en egen vurdering av risikoen den eventuelle investeringen innebærer for deg og hvorvidt du ønsker å ta en slik risiko.

Som et grunnprinsipp bør du ikke investere mer enn du har råd til å tape.

Hva det innebærer å være långiver

Å investere i et lånetilbud innebærer at du som investor inngår en låneavtale direkte med låntaker, og du vil følgelig være selskapets långiver. Låntakerne er selskapene som får formidle sine lånesøknader på plattformen.

Dersom selskapet ikke klarer å betjene sitt lån, eller dersom selskapet går konkurs, kan du som långiver tape hele eller deler av ditt utlån. Før enhver investering må du som långiver eller investor forstå og vurdere risikoen. Det er viktig at du leser gjennom hele lånetilbudet, forstår og setter deg inn i selskapets risiko, slik at du kan vurdere egen risikotoleranse. Dersom du fremdeles er usikker etter å ha lest gjennom lånetilbudet, og ikke får avklart din usikkerhet ved å eksempelvis stille spørsmål til selskapet, kan det være lurt å ikke investere denne gangen.


Kreditt og risiko

Uforutsette hendelser som påvirker låntakers betalingsevne kan oppstå i alle selskap. Ved å låne ut kapital til et selskap vil kapitalen alltid være utsatt for generell markedsrisiko. Videre vil konjunktursvingninger kunne påvirke selskapet, eksempelvis ved at det fører til økt rente, inflasjon, eller endringer i arbeidsmarkedet.

Risikoforhold som kan påvirke din investering:

 • Økonomisk og finansiell risiko (for eksempel risiko relatert til omsetning/prognoser, likviditet, konkurs, selskapets inntjening, renter, valuta, etc.)
 • Kredittrisiko (risiko for at selskapet ikke klarer å betjene sine forpliktelser, hvilken sikkerhet som stilles for lånet og selskapets betalingsvilje, etc.)
 • Markedsrisiko (for eksempel risiko knyttet til konkurrenter, råvarepriser, leverandører, kunder, etc.)
 • Operasjonell risiko (for eksempel knyttet til kompetanse, ledelse, teknologi, sikkerhet, etterlevelse av regler og lover, etc.)
 • Politisk risiko (for eksempel endringer i regulatoriske forhold som påvirker selskapets drift og kontantstrøm, etc.)
 • Omdømmerisiko (for eksempel risiko knyttet til tap av omdømme/tillit som følge av hendelser som involverer selskapet)

*Ovenstående er en ikke-uttømmende liste over risikoforhold som påvirke din investering.

Kredittrisiko kan beskrives som risikoen for at et selskap ikke klarer å betjene sine låneforpliktelser. I kredittsammenheng vurderes dette vanligvis ut fra nevnte faktorer:

 1. Er selskapets tilbakebetalingsevne og fremtidige kontantstrøm tilstrekkelig til å betjene fremtidige forpliktelser?
 2. Hva er sannsynligheten for at selskapet misligholder sitt lån eller går konkurs?
 3. Hva skjer med lånet dersom selskapet misligholder lånet eller går konkurs?

Tilbakebetalingsevne og fremtidig kontantstrøm

Tilbakebetaling av lån er blant annet basert på at selskapets kontantstrøm under lånets løpetid er tilstrekkelig til å kunne betale både renter og avdrag, sammen med selskapets øvrige og fremtidige forpliktelser.

For å vurdere evnen og fremtidig kontantstrøm benyttes blant annet regnskap, budsjetter og planer for drift som selskapet har lagt. Siden det er fremtidig kontantstrøm som vurderes vil det alltid være noe usikkerhet til inntekt og resultat. Dersom salget svikter, eller andre forhold oppstår som påvirker lønnsomheten til selskapet, kan dette påvirke selskapets betalingsevne og potensielt føre til at selskapet ikke har mulighet til å betjene sine låneforpliktelser.


Våre undersøkelser og krav til formidling

Folkeinvest Formidling gjennomfører en rekke kontroller og analyser før låntaker får adgang til å publisere sitt lånetilbud på plattformen. Disse tiltakene har som formål å avdekke så mye av selskapets risiko som mulig, og danner grunnlag for utarbeidelse av lånetilbudet som publiseres på vår plattform. Vi gjennomfører undersøkelser av hver enkelt låntaker, dette for å sikre at lånetilbudet som formidles på plattformen er balansert, klart og ikke villedende. Våre undersøkelser utføres i tråd med forholdsmessighetsprinsippet og god forretningsskikk. Videre benytter vi også en kombinasjon av offentlige registre, tredjepartsløsninger og dokumentasjon direkte fra låntaker for å gjennomføre våre kontroller.

Vi ønsker å informere potensielle långivere om at låntaker har ansvaret for at innholdet i lånetilbudet er fullstendig og korrekt, og gir et riktig bilde og en nøyaktig fremstilling av virksomheten.

Alle selskaper som søker om lån via Folkeinvest Formidling må gjennom en risiko- og selskapskontroll. Undersøkelsene kartlegger blant annet nøkkelpersoner, historisk utvikling i selskapet, kontantstrøm og likviditeten gjennom løpetiden. Det blir også gjort undersøkelser av risikomomenter og andre relevante faktorer som kan påvirke selskapet, eksempelvis markedsutsikter, posisjon i markedet, konkurrenter, leverandører, kunder, og eventuelle andre faktorer som kan påvirke selskapet.

Før lånetilbudet kan godkjennes og publiseres, gjør vi flere undersøkelser og kontroller. Vi ber om godkjente regnskap fra de 3 siste årene, inkludert noter, dersom det eksisterer, samt foreløpige regnskaps- og balanserapporter, gjennomgås. Deretter utarbeides det en kontantstrømsanalyse for å redegjøre for selskapets underliggende drift og fremtidige betjeningsevne. Dette arbeidet har til hensikt å vise i hvilken grad selskapet vil være i stand til å betjene sine forpliktelser fremover. All dokumentasjon, som verdivurderinger, relevante avtaler som kan påvirke selskapet o.l vil bli kontrollert. Alle låntakere kredittsjekkes før publisering. Folkeinvest Formidling er opptatt av at all kjent risiko formidles på en balansert, klar og ikke-villedende måte - altså at den er forståelig for potensielle långivere.

Lånetilbudet godkjennes av Folkeinvest Formidling og det kontrolleres at eventuelle sikkerheter og forutsetninger er korrekt før lånetilbudet kan publiseres. Låntaker signerer også på en erklæring hvor de innestår for at all informasjonen er fullstendig og korrekt. Vi vil tydeliggjøre at det er låntakerens ansvar å sikre at den presenterte informasjonen er fullstendig og korrekt. Til tross for våre undersøkelser, kan det oppstå feil og mangler.


Sikkerhet

Låntaker kan tilby långivere sikkerhet for lånet i form av pant i eiendeler. Dersom lånet ikke betjenes som avtalt, kan långiver kreve at sikkerheten realiseres for å få lånet tilbakebetalt.

Den mest kjente formen for sikkerhet er å gi långiver pant i eiendom. Dette omtales ofte som realpant og panthaver (långiver) kan kreve at sikkerheten selges for å få tilbakebetalt sitt utlån. Et annet eksempel på realpant er skip og båter som kan registreres i skipsregisteret. Felles for realpant er at pantet registreres i et register med et unikt kjennetegn. Realpant kan svinge i verdi, og estimerte verdier ved pantsettelse kan være lavere ved realiseringstidspunktet, eksempelvis dersom eiendomsprisene faller og eiendommen selges for en lavere pris enn det den ble kjøpt for.

For bedrifter som låner penger som ikke har eiendom eller andre eiendeler som tilhører i kategorien realpant med eget register, er det ofte pant i løsøre. Driftstilbehør, varelager og kundefordringer er eksempler på vanlige pantsettelser som registreres i løsøreregisteret og knyttes til selskapet. Denne type pant svinger ofte mye i verdi, for eksempel kan en tenke seg at et selskap som begynner å slite med å betjene sine forpliktelser ofte selger ut varelageret sitt for å prøve å dekke inn så mye som mulig av løpende utgifter. Det kan føre til at det ved realiseringstidspunktet ikke er så mye igjen av varelageret, og dermed lite å hente ved realisering. Det samme gjelder for kundefordringer og driftstilbehør.

I tillegg til pantsettelser av eiendeler, kan det kreves det også til kausjon for lånet, enten fra morselskapet eller fra eierne som privatpersoner. Dette innebærer at kausjonisten påtar seg ansvaret for lånet dersom låntaker ikke betjener lånet eller ikke oppfyller låneforpliktelsene som avtalt. Kausjonen gir eierne et sterkt insentiv til å gjøre sitt ytterste for å unngå mislighold av lånet, men det er imidlertid usikkert om kausjonisten vil være i stand til å overta hele lånet ved mislighold, spesielt dersom kausjonsbeløpet er betydelig.


Mislighold, innkreving og konkurs

Når et lån som er sikret med pant, enten realpant eller løsørepant, og låntaker misligholder lånet, kan långiver i henhold til låneavtalen kreve pantet realisert.

Når du blir långiver via Folkeinvest Formidling, inngår du også en avtale med vår sikkerhetsagent og inkassoselskapet som står for inndrivelse av pantet. Sikkerhetsagenten føres opp som panthaver på vegne av alle investorene som tegner seg for lån i samme lånetilbud og sørger for at alle långiverne får sidestilt prioritet i pantet. Dersom et pant er registrert med 1. prioritet, betyr det at ved realisering av pant gir 1. prioritets panthaver rett til å få sitt krav dekket først. Hvis det er registrert med 2. prioritets pant betyr det at det først skal dekkes krav til 1. prioritets panthaver før 2. prioritets panthaver får dekket sitt. Dersom det kun realiseres midler til å dekke 1. prioritets panthaver vil ikke 2. prioritets panthaver få noe av sitt krav dekket. At långiverne får sidestilt prioritet betyr at alle långiverne behandles likt ved inndrivelse av pantet.

I noen tilfeller skjer det så store endringer for selskapet at de ikke har andre alternativer enn konkurs. Dette kan for eksempel skje ved at selskapet har opparbeidet seg mer gjeld enn de klarer å betjene og verdiene i selskapet ikke dekker utestående kreditt. Når et selskap melder konkurs eller blir slått konkurs av en domstol, opprettes det en uavhengig bostyrer som skal håndtere selskapets eiendeler. Dersom det er oppnevnt en bostyrer er det ofte bostyrer som sørger for salg av selskapets eiendeler. Dersom noen av eiendelene er pantsatt vil bostyrer forholde seg til panthavers prioritet. Oppgjør og håndtering av konkursbo er ofte en svært lang og tidkrevende prosess som kan gå over flere år og fører til at det tar lang tid før långivere og andre kreditorer kan forvente utbetaling og avslutning av konkursboet.

Folkeinvest Formidling presenterer en sikkerhetscore i alle lånetilbud som publiseres på plattformen, slik at investorer kan få grundig innsikt i risikoen knyttet til hvert lånetilbud før de tar en beslutning. Sikkerhetsklasse rangeres fra A til E, og beregnes ut fra flere parametre relatert til sikkerhetene som selskapet stilles. Dersom lånet er usikret vil dette fremgå av lånetilbudet. Inkassoselskapet som står for en eventuell innkreving av misligholdt lån og realisering av pant, vurderer at verdien av sikkerhetene er forskjellig og har priset sine tjenester ut i fra sikkerhetsscoren som er gitt. Score A er rangert som bedre enn E, og innkrever tar mindre betalt for realisering av pant i kategorien A enn E. Score A er rangert som bedre enn D, og innkrever tar mindre betalt for realisering av pant i kategorien A enn E.

Les mer om sikkerhetscore og kostnader for deg som långiver ved mislighold HER


Våre undersøkelser oppsummert

 1. Innledende undersøkelser og innhenting av informasjon før avtaleinngåelse
 2. Kontroll og utarbeidelse av selskapsanalyse
 3. Formidlingsgrunnlaget som er utarbeidet godkjennes, eller det etterspørres grundigere dokumentasjon
 4. Det utarbeides et lånetilbud som må godkjennes
 5. Dokumenter og inneståelse fra selskapet signeres

*Oppsummeringen er en ikke-uttømmende oversikt over våre undersøkelser.

Som et resultat av våre kontrolltiltak forekommer det at Folkeinvest Formidling avslår en lånesøknad. I enkelte tilfeller avsluttes også samarbeid på bakgrunn av funn og/eller endringer i selskapet som avdekkes i forbindelse med våre undersøkelser.


Risikoreduserende tiltak

Still spørsmål direkte til bedriften. Folkeinvest Formidling har gjort det mulig for deg som potensiell långiver å stille spørsmål direkte til låntaker. For å stille spørsmål må du være registrert som investor og logget inn på din profil. Alle låntakere er forpliktet til å svare på spørsmål som stilles på en klar og forståelig måte. Muligheten til å stille spørsmål direkte til låntaker er med på å bidra til transparens og åpenhet.


Slik kan du selv redusere din risiko

Folkeinvest Formidling streber etter å gi deg best mulig informasjon når du tegner deg i nye lån på vår plattform. Det er likevel alltid ditt ansvar å vurdere om risikoen i et lånetilbud er akseptabel for deg. Derfor oppfordrer vi deg til å grundig undersøke lånetilbudet og selskapet du låner ut penger til. Vi oppfordrer alle investorkunder om å benytte muligheten til å stille spørsmål til låntaker via plattformen dersom du er usikker eller det er noe du lurer på som ikke er besvart i lånetilbudet.

Alle selskap kan komme i uforutsette problemer og du kan tape hele eller deler av din investering.

Du kan selv gjøre deg mindre sårbar ved å spre dine investeringer. Dersom du velger å spre dine investeringer i flere lånetilbud fra forskjellige selskaper i forskjellige bransjer kan eventuelle tap ha mindre betydning for dine samlede utlån. Å være en långiver bør være en del av din totale investeringsportefølje som også bør inkludere andre og mindre risikofylte investeringer og spareformer.

Det digitale meglerhuset Folkeinvest har plassert over 1 MRD NOK i egenkapital.


Har ditt selskap behov for risikokapital og flere investorer? Eller er du interessert i investeringer i startups, scaleups eller hjørnesteinsbedrifter?


Les mer om mulighetene