Regulering av lånebasert folkefinansiering

Folkeinvest Formidling AS

Åpenhet og etterrettelighet er viktig for oss. Folkeinvest Formidling AS har en enkel prismodell uten skjulte gebyrer eller avgifter.

Vi tilrettelegger lån og betalinger mellom investorer og bedrifter som søker finansiering for å støtte vekst og utvikling. Vi er opptatt av å lykkes sammen med bedriftene og deres investorer.


Vår prisoversikt for deg som skal investere

Folkeinvest Formidling AS er et heleid datterselskap av det digitale meglerhuset Folkeinvest AS.

Folkeinvest Formidling AS tilbyr formidling av lån til norske aksjeselskaper fra privatpersoner og selskaper gjennom lånebasert folkefinansiering. Vi er regulert av Finanstilsynet med tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og er registrert som låneformidler.

Lånebasert folkefinansiering er en regulert finansiell aktivitet, og Folkeinvest Formidling er derfor underlagt tilsyn av Finanstilsynet, og besitter tillatelse til å drive sin virksomhet.

Folkeinvest Formidling sin virksomhet omfatter låneformidling og betalingstjenester. Informasjon om våre gjeldende tillatelser er å finne i Finanstilsynets konsesjonsregister.


Konsesjon som betalingsforetak

Folkeinvest Formidling har ordinær tillatelse som betalingsforetak, jf. lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven) § 2-10 første ledd. Tillatelsen er avgrenset til å gjelde betalingstjenesten “gjennomføring av betalingstransaksjoner”, jf. lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 (finansavtaleloven) § 11 første ledd bokstav b).

Konsesjonen som betalingsforetak tillater at Folkeinvest Formidling kan påta seg ansvaret for håndtering avbetalingsstrømmer relatert til låneavtalene som er inngått på plattformen. Dette inkluderer også rett bruk av klientkonto for mottak av kundemidler i forbindelse med betalingsoppdragene.

Ved tegningsrundene administrerer Folkeinvest Formidling innbetalinger fra långiverne, og utbetaler dem samlet til låntaker når lånet er fulltegnet. I løpet av tilbakebetalingsperioden av lånet betaler låntaker et terminbeløp per termin, og Folkeinvest Formidling står for den proporsjonale fordelingen til hver enkelte långiver.

Som betalingsforetak bærer Folkeinvest Formidling et betydelig ansvar for nøyaktighet, etterrettelighet og stabilitet. Dette ansvaret omfatter også en rekke viktige oppgaver, inkludert rapportering og anti-hvitvaskings tiltak. Folkeinvest Formidling er pålagt å ha en ansvarlig kapital som står i forhold til betalingsvolumet i foretaket, noe som gir både långiver og låntaker trygghet i tilfelle uforutsette feil.


Registrert låneformidler

Folkeinvest Formidling er registrert som låneformidler hos Finanstilsynet. En låneformidler er en uavhengig mellommann som har som oppgave å formidle kontakt mellom låntaker og långiver og medvirke til at de forhandler seg frem til en låneavtale.

På Folkeinvest Formidling sin plattform inngås låneavtalen mellom långiver og låntaker. Folkeinvest Formidling tilbyr kundene å benytte seg av standardavtaler for etablering av lån, men er ikke selv part i noen låneavtaler. Som låneformidler kan ikke Folkeinvest Formidling låne ut egne midler eller påta seg noen risiko for tap i lånene som formidles.


Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Den sentrale loven for å avdekke og motarbeide hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og terrorfinansiering er hvitvaskingsloven. Lovverket pålegger Folkeinvest Formidling flere forpliktelser som må etterleves. Dette inkluderer blant anne:

  • Identitetskontroll ved etablering av kundeforhold
  • Registrering og oppbevaring av opplysninger om kunder, kunderelasjonens formål og pengenes opprinnelse
  • Undersøkelses- og rapporteringsplikt løpende og ved mistenkelige transaksjoner
  • Interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner

I tillegg til lovverket er det gitt utdypende regler i hvitvaskingsforskriften.


Krav til startkapital og ansvarlig kapital

For virksomheter som håndterer betalingstransaksjoner på vegne av andre, påhviler det et stort ansvar. Konsekvensene av feil kan være potensielt kostbare, og kundene må til enhver tid ha trygghet for at Folkeinvest Formidling holder dem skadefrie i tilfelle feil som skyldes Folkeinvest Formidling sin håndtering av kundenes midler. For å sikre mot oppgjørsrisiko og andre viktige faktorer, kreves det at betalingsforetak har tilstrekkelig ansvarlig kapital.

Som betalingsforetak rapporterer selskapet om sin finansielle utvikling og status til Finanstilsynet minst to ganger i året.


Kompetente og egnede eiere og ledelse

Det stilles krav om egnetheten til eiere og ledelse i regulert finansiell virksomhet. Folkeinvest Formidling sin konsesjon fra Finanstilsynet innebærer at det er foretatt en vurdering av egnetheten til ledelsen og eierne i Folkeinvest Formidling for å bekrefte at disse er kvalifisert og egnet til å inneha sine respektive roller. Finanstilsynet har vurdert at styret og ledelsen i foretaket samlet har nødvendige kvalifikasjoner og erfaring til å drive betalingstjenestevirksomhet.

Enhver fremtidig endring i eierskapet og ledelsen av Folkeinvest Formidling vil bli vurdert på nytt gjennom en egnethetsvurdering før godkjenning.


Begrensninger på utlån

Det er ikke krav om konsesjon for investorer som yter lån til næringsvirksomhet gjennom en låneformidlingsplattform, så lenge lånene ikke overstiger 1 million kroner per år, jfr. finansforetaksforskriften § 2-18. Utlån utover dette anses som finansieringsvirksomhet, som i utgangspunktet kun kan utføres av banker, kredittforetak og finansieringsforetak somhar lovfestet tillatelse til å drive slik virksomhet, i samsvar med finansforetaksloven § 2-1 første ledd.

Folkeinvest Formidling har mekanismer som forhindrer långivere i å investere mer enn 1 million kroner per år på plattformen, fratrukket tilbakebetalt avdrag fra de samme lånene. I tillegg kommer det tydelig frem på långiverens innloggede sider hvor mye som er utlånt i inneværende år.

Det digitale meglerhuset Folkeinvest har plassert over 1 MRD NOK i egenkapital.


Har ditt selskap behov for risikokapital og flere investorer? Eller er du interessert i investeringer i startups, scaleups eller hjørnesteinsbedrifter?


Les mer om mulighetene