GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE")

Vilkår og rettigheter

Formål med disse Vilkårene og rettigheter er å belyse de alminnelige forretningsvilkår og rettigheter som gjelder for Låntaker og Långiver som ønsker å benytte Plattformen.

Innledning

Definisjoner

Definisjoner av ord og uttrykk som gjelder for disse Vilkårene fremgår av vedlegg 1.

Enhver henvisning til lov eller forskrift skal forstås som henvisning også til senere endringer av disse og til senere lover eller forskrifter gitt i medhold av, eller som trer inn i stedet for, disse.

Om Folkeinvest Formidling

Folkeinvest Formidling har konsesjon som betalingsforetak og er en registrert låneformidler.

Folkeinvest Formidling har som formål å formidle kontakt mellom selskaper som har behov for kapital, definert som Låntaker, med kapital, definert som Långiver.

Folkeinvest Formidling er ingen part i Låneavtalen. Låneavtalen inngås mellom Låntaker, som er debitor, og Långiver, som er kreditor i avtalen.

Folkeinvest Formidling skal ivareta både Låntaker og Långiver i rollen som låneformidler. Dette innebærer blant annet å innhente informasjon og utarbeide og presentere et Lånetilbud. Folkeinvest Formidling tilbyr ikke finansiell rådgivning og Lånetilbud som presenteres på Plattformen skal ikke anses som anbefalinger eller råd. Folkeinvest Formidling benytter seg blant annet av tredjepart samarbeidspartnere for å innhente informasjon. Utover det ansvar som eventuelt følger av Finansavtaleloven, er Folkeinvest Formidling uten ansvar for Lånetilbudets innhold. Låntaker plikter etter Avtalene å innestå for at opplysninger i Lånetilbudet er korrekte. Långiver plikter etter Avtalene å sette seg inn i Lånetilbudet og risikoen som er knyttet til en slik investering. Långiver velger sin egen risikoprofil og er selv ansvarlig for denne.

Folkeinvest Formidling tilbyr eller distribuerer, enten direkte eller via tredjeparter, ulike finansielle og ikke-finansielle produkter til både privat- og bedriftskunder. En oppdatert liste over hvilke produkter Folkeinvest Formidling til enhver tid tilbyr finnes på Plattformen. For å inngå avtale om de ulike produkter som tilbys via Folkeinvest Formidling må Kunden både akseptere disse Vilkårene og inngå de aktuelle Produktavtalene, slik som for eksempel Kundeavtale Långiver.

Disse Vilkårene utgjør, sammen med de aktuelle Produktavtaler, avtaleforholdet mellom Folkeinvest Formidling (eller eventuell tredjepart) og Kunden vedrørende bruk av Plattformen og avtaleforholdet for de spesifikke produkter Kunden velger å inngå avtale om.

Interessekonflikter

I henhold til låneformidlingsloven §7-3 er finansforetak pålagt å strukturere sin virksomhet slik at det er liten risiko for å behandle kunder på en måte som strider mot kravene til god forretningsskikk, samt å minimere risikoen for interessekonflikter mellom foretakene og dets kunder, eller mellom kundene selv som en følge av virksomheten. Potensielle interessekonflikter kan oppstå mellom Folkeinvest Formidling som formidler, og Låntaker og/eller Långiver. Dette kan gjelde i forbindelse med utarbeidelsen av lånetilbud, publisering av informasjon om låntakere eller inntektsstrømmer for Folkeinvest Formidling. For å håndtere slike potensielle interessekonflikter knyttet til transaksjonsgebyrer for Folkeinvest Formidling og renteinntekt for Långivere, benyttes en modell som sikrer at eventuelle endringer i lånerente ikke påvirker inntektene til Folkeinvest Formidling. Det er viktig å merke seg at Folkeinvest Formidling ikke er en part i Låneavtalen og derfor ikke tar direkte beslutninger knyttet til Kreditten etter den er utbetalt. Eventuelle endringer som påvirker lånets løpetid, lånerente eller andre vilkår avgjøres av långiver gjennom avstemming. Folkeinvest Formidling har konsesjon som betalingsforetak og håndterer transaksjoner mellom Låntaker og Långivere. Det gjøres oppmerksom på at Folkeinvest Formidling er et heleid datterselskap av Folkeinvest AS.

Vilkårene

Gyldighet

Vilkårene aksepteres av Kunden i forbindelse med den enkeltes registrering som Kunde på Plattformen. Kunden vil deretter være bundet av Vilkårene inntil kundeforholdet opphører eller annet avtales særskilt med Folkeinvest Formidling.

Ansvarsforhold

Ansvarsforholdet mellom Kunden og Folkeinvest Formidling som leverandør av tjenesten, er underlagt disse Vilkårene, i tillegg til Kundeavtalene.

Kundeforhold mm.

Søknad om kundeforhold

Enhver juridisk eller fysisk person kan søke om å bli Kunde på Plattformen.

Bekreftelser

Ved søknad om å bli Kunde på Plattformen, og så lenge kundeforholdet vedvarer, bekrefter Kunden at:

Kunden er kunde og har Bankkonto i bank underlagt tilsyn av Finanstilsynet og at Bankkontoen er registrert i Kundens eget navn,

Kunden har gyldig norsk Bank-ID,

Kunden handler for seg selv,

Kunden er innforstått med at Folkeinvest Formidling ikke tilbyr finansiell rådgivning og at informasjon som Folkeinvest Formidling gir eller publiserer, slik som, men ikke begrenset til kreditt- og risikovurderinger, ikke skal anses som råd eller anbefalinger,

Kunden har opplyst Folkeinvest Formidling om eventuelle Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

transaksjoner som gjennomføres via Plattformen ikke innebærer hvitvasking eller terrorfinansiering,

all informasjon som gis Folkeinvest Formidling er korrekt, sannferdig og nøyaktig,

Kunden har full frihet til å inngå avtalene uten å være begrenset av tidligere forpliktelser eller andre forhold.

Kunden vil gi Folkeinvest Formidling de opplysninger som Folkeinvest Formidling behøver for å oppfylle sine plikter etter lov og forskrift, og

Kunden oppfyller samtlige krav og betingelser i henhold til Avtalene for å kunne inngå Avtalene.

så fremt Kunden er en juridisk person:

Kunden er registrert med norsk organisasjonsnummer,

representanten som handler på Kundens vegne er 18 år eller eldre, myndig og har nødvendig representasjonskompetanse for de handlinger den foretar seg på vegne av Kunden,

virksomheten er under fortsatt drift og Kunden har ingen informasjon som tilsier at dette vil endre seg,

Kunden ikke er konkurs, og

Folkeinvest Formidling kan innhente eksterne opplysninger om styremedlemmer, Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

så fremt Kunden er en fysisk person:

Kunden har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, er 18 år eller eldre og myndig.

Samtykke

Ved søknad om å bli Kunde på Plattformen og så lenge kundeforholdet vedvarer, samtykker Kunden til at:

all kommunikasjon med Folkeinvest Formidling, eller andre parter skjer elektronisk via Plattformen,

Kundens aksept, samtykke, bekreftelse eller andre forpliktende handlinger skjer elektronisk ved benyttelse av Kundens Bank-ID eller ved å klikke på "aksepter" eller tilsvarende melding som kommer opp inne på Plattformen, med mindre annet nevnes særskilt i Avtalene,

Folkeinvest Formidling, eller tredjeparter Folkeinvest Formidling måtte benytte seg av, utfører identitetskontroll og løpende hvitvaskingskontroll samt oppbevarer nødvendige dokumenter i tråd med Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften,

Folkeinvest Formidling, eller tredjeparter Folkeinvest Formidling måtte benytte seg av, kan blant annet som en del av utførelsen av kundetiltak iht. Hvitvaskingsloven, innhente kredittopplysninger av Kunden eller Kundens Reelle Rettighetshavere, dersom Kunden inngår eller har til hensikt å inngå Kundeavtale Långiver,

Folkeinvest Formidling kan opptre som betalingsforetak og låneformidler for Kunden, forutsatt at Kunden inngår Produktavtaler hvor dette er relevant,

innskudd stående på Folkeinvest Formidlings Klientkonto er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil 2 millioner kroner (eller den sum som til enhver tid fastsettes i lov), og at Kunden er innforstått med at innskuddsgarantien ikke gjelder den enkelte Kundes innskudd på Folkeinvest Formidlings Klientkonto, men samtlige kunders totale innskudd som er kreditert på Folkeinvest Formidlings Klientkonto på det tidspunkt innskuddsgarantien gjør seg gjeldene,

Folkeinvest Formidling kan kreve gebyrer og andre kostnader for utførelsen av Tjenesten i tråd med Prislisten tilgjengelig på Plattformen, jf. Vilkårenes punkt 6.3.4,

Kunden har det fulle ansvaret for bruken av Plattformen og Tjenestene, samt for alle beslutninger de tar,

Folkeinvest Formidling rapporterer til relevante offentlige myndigheter den informasjon de er pliktig til å rapportere som Kunden har gitt via Plattformen og som er tilgjengelig for Folkeinvest Formidling, og

Folkeinvest Formidling har rett til å publisere spørsmål og svar som Kunden har stilt, samt å svare på dem. Videre kan de gjøre nødvendige tilpasninger eller endringer i teksten forutsatt at Folkeinvest Formidling finner det nødvendig.

Samtykket er en forutsetning for å kunne inngå Avtale med Folkeinvest Formidling og kan derfor ikke trekkes tilbake. Det gjelder så lenge kundeforholdet varer, og/eller så lenge Kunden er part i en verserende Avtale.

Godkjenning av kundeforhold

Før et kundeforhold godkjennes av Folkeinvest Formidling, skal følgende kontroller gjennomføres:

(a)      Identitets- og hvitvaskingskontroll iht. påfølgende punkt.

 

Identitets- og hvitvaskingskontroll

Folkeinvest Formidling er forpliktet i henhold til Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften til å gjennomføre tiltak for å forebygge hvitvasking og finansiering av terrorisme. Dette innebærer blant annet gjennomføring av identitets- og kundekontroll, identifisering av eventuelle Politisk Eksponerte Personer og Reelle Rettighetshavere, samt kontinuerlig overvåkning av gjennomførte transaksjoner. Opplysningene som innhentes av Folkeinvest Formidling vil bli behandlet og lagret i samsvar med kravene i Hvitvaskingslovens § 30.

Kontroll av Kundens identitet

Ved etablering av kundeforhold må Kunden (eller Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person) oppgi navn, fødsels- og personnummer/d-nummer/organisasjonsnummer, adresse og formålet med kundeforholdet.

For juridiske personer skal det i tillegg oppgis organisasjonsform, stiftelsestidspunkt, daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson.

For å bekrefte opplysningene og identifisere seg selv må Kunden/Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person, benytte seg av Bank-ID.

Kontroll av Reelle Rettighetshavere

Ved etablering av kundeforholdet må Kunden oppgi informasjon om eventuelle Reelle Rettighetshavere til Folkeinvest Formidling. For fysiske personer vil dette normalt være Kunden selv. For juridiske personer kan Reell Rettighetshaver være flere ledd oppover i eierrekken.

For å dokumentere eventuelle Reelle Rettighetshavere hos juridiske personer skal Kunden fremlegge kopi av aksjeeierboken eller andre elektroniske oversikter som bekrefter eierforholdene slik at eventuelle Reelle Rettighetshavere kan identifiseres.

Kontroll av Politiske Eksponerte Personer

En Kunde skal informere Folkeinvest Formidling om hvorvidt Kunden eller dens familiemedlemmer, Reelle Rettighetshavere eller en som representerer Kunden, er å anse som Politisk Eksponert Person. Videre skal Kunden informere Folkeinvest Formidling om opprinnelsen til eventuelle Politiske Eksponerte Personers formue og den kapital som inngår i en eventuell transaksjon.

 

Nekting av kundeforhold

Folkeinvest Formidling forbeholder seg retten til å avslå forespørsler om kundeforhold på Plattformen uavhengig av årsaken som oppgus, herunder, men ikke begrenset til:

at Kundens bekreftelser som avgis etter punkt 5.1 ikke er oppfylt,

at Kunden synes å ha gitt uriktig eller mangelfulle opplysninger i søknaden, eller

at Kunden, etter Folkeinvest Formidlings skjønn, synes å representere en uakseptabel risiko for Folkeinvest Formidling eller andre Kunder.

Kundeforholdet

Ansvar

Kunden bærer ansvaret for:

egen bruk av Tjenesten, Plattformen og Bankkontiene knyttet opp mot denne,

at alle opplysninger avgitt Folkeinvest Formidling i forbindelse med registrering av kundeforhold og ved bruk av Tjenesten, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre de gitte opplysningenes betydningsinnhold med hensyn til vurderingen av om kundeforhold skal tillates,

å oppbevare brukerinformasjon, samt innloggingsdetaljer på en måte som sikrer at uvedkommende ikke kommer i besittelse av slik informasjon,

tap, skade, krav og andre kostnader som Folkeinvest Formidling, dens avtaleparter eller andre tredjeparter, påføres som følge av brudd på Vilkårene og Kundeavtalene eller annen hensynsløs atferd, og

det tap som påføres Kunden selv, Folkeinvest Formidling eller annen tredjepart som følge av at utenforstående anvender Kundens brukerinformasjon for tilgang til Plattformen og Tjenesten.

Varslingsplikt

Kunden er forpliktet til å å varsle Folkeinvest Formidling innen rimelig tid, med hensyn til omstendighetene, gjennom Plattformen dersom:

Kunden handler for en annens regning eller på vegne av en tredjepart,

det er mistanke om at noen har fått uautorisert tilgang til Kundens brukerinformasjon til Plattformen eller dens Bank-ID,

informasjon gitt Folkeinvest Formidling endres i perioden kundeforholdet vedvarer, og/eller

Kunden oppdager en feilaktig eller urettmessig betaling.

Rettigheter ved kundeforholdet

Kundenes rettigheter i forbindelse med kundeforholdet er begrenset til å benytte Tjenesten som tilbys gjennom Plattformen. Øvrige rettigheter, inkludert rettighetene til Plattformen og dens innhold, tilhører utelukkende Folkeinvest Formidling.

Gebyrer og kostnader

Folkeinvest Formidling kan kreve gebyrer og dekning av andre kostnader for Tjenesten som tilbys Kunden. Prislisten er til enhver tid tilgjengelig på Plattformen og kan ensidig endres av Folkeinvest Formidling uten forutgående varsel i tråd med punkt Endringer i Prislisten vil ikke påvirke gjeldende Avtaler, herunder Lånetilbud eller Tegnede Lån i en pågående Tegningsrunde.

Behandling av personopplysninger

Folkeinvest Formidling, som behandlingsansvarlig, har ansvaret for at personopplysninger som innhentes av Folkeinvest Formidling eller tredjeparter på vegne av Folkeinvest Formidling, behandles i samsvar med gjeldende regelverk, inkludert Personopplysningsloven.

I enkelte tilfeller vil Folkeinvest Formidling innhente personopplysninger på vegne av tredjepart. I slike tilfeller er Folkeinvest Formidling å anse som en databehandler, mens tredjeparten anses som behandlingsansvarlig. For slike tilfeller henvises det til den aktuelle tredjepartenes personvernerklæring.

Folkeinvest Formidling behandler Kundens person- og betalingsopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning.

Folkeinvest Formidling kan engasjere underleverandører for behandlingen av personopplysninger og derfor gi nødvendige personopplysninger til disse underleverandørene i samsvar med retningslinjene fastsatt i Folkeinvest Formidlings personvernerklæring.

Personopplysninger kan bli behandlet og overført til land som sikrer forsvarlig behandling av personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven.

Folkeinvest Formidling samler og analyserer informasjon om Kunden samt dets bruk av Tjenesten for blant annet følgende formål:

oppfylle Avtalen med Kunden eller forpliktelser iht. lov eller forskrift,

løpende hvitvaskingskontroll og risikohåndtering,

forvaltning, administrering, utvikling og forbedring av Tjenesten og Plattformen, herunder sikre Tjenestens tekniske funksjonalitet,

markedsføring og kommunikasjon.

Kunden kan til enhver tid henvende seg til Folkeinvest Formidling via Plattformen og be om informasjon om egne personopplysninger som Folkeinvest Formidling har lagret.

For øvrig gjelder Folkeinvest Formidlings personvernerklæring.

Avslutning av kundeforhold

Kundens oppsigelse av kundeforholdet

Kunden har rett til å si opp kundeforholdet når som helst, forutsatt at vedkommende ikke har utestående forpliktelser overfor Folkeinvest Formidling. Virkninger av Kundens oppsigelse følger av punkt 6.5.4.

Folkeinvest Formidlings oppsigelsesrett ved Kundens manglende bruk av Plattformen

Folkeinvest Formidling forbeholder seg retten til å si opp kundeforholdet med minst to (2) måneders varsel sendt til Kundens oppgitte e-post, dersom Kunden ikke har vært innlogget på Plattformen på over ett (1) år og ikke er part i noen aktiv Avtale.

Folkeinvest Formidlings umiddelbare oppsigelsesrett

Folkeinvest Formidling har rett til å si opp og avslutte kundeforholdet uten forvarsel og med umiddelbar virkning ved Kundens:

konkurs,

dødsfall,

manglende oppfyllelse eller vesentlig brudd på Vilkårene eller andre Avtaler,

utilbørlig bruk av dens brukerinformasjon til Plattformen,

publisering av rasistiske, sexistiske, kriminelle eller andre uakseptable innhold på Plattformen,

brudd på Hvitvaskingsloven eller ved utførelse av annen kriminell virksomhet, eller

manglende aksept av vilkårsendringer.

Dersom kundeforholdet ikke kan avsluttes umiddelbart grunnet løpende forpliktelser knyttet til betalingsoppdrag, forbeholder Folkeinvest Formidling seg likevel retten til å begrense Kundens videre bruk av Plattformen. Dette kan inkludere tiltak som å avstå fra å publisere Lånetilbud eller hindre Kunden i å delta i Tegninger for nye Lånetilbud på Plattformen.

Virkninger ved oppsigelse av kundeforholdet

Ved oppsigelse av kundeforholdet vil Kunden enten miste tilgang til Plattformen, eller få begrenset tilgang til Plattformen frem til pågående betalingsoppdrag er avsluttet, slik at Folkeinvest Formidling kan fullføre avslutningen av kundeforholdet.

Inngåelse av avtaler m.m.

Kundeavtale

I tillegg til å akseptere Vilkårene, må kunder også godta og signere andre relevante Produktavtaler, avhengig av hvilke produkter Kunden ønsker å benytte seg av.

Angrerett

Kunden har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i Avtalene.

Om folkeinvest formidling

Tjenester

En fullstendig liste over hvilke produkter Folkeinvest Formidling til enhver tid tilbyr finnes på Plattformen.

Begrensninger

Folkeinvest Formidling forbeholder seg retten til å utføre nødvendig vedlikehold av Plattformen, herunder å stenge den under slike perioder. Folkeinvest Formidling vil varsle Kunden om slike planlagte vedlikeholdstiltak i den grad dette er praktisk mulig.

Folkeinvest Formidling som låneformidler har tilrettelagt for at Låntaker gjennom Lånetilbudet og Tegningsrunden kan søke om Kreditt via Plattformen. Informasjon som presenteres på Plattformen er ikke å anse som finansiell rådgivning, råd eller anbefalinger. Folkeinvest Formidling er uten ansvar for Lånetilbudets innhold utover det ansvar som eventuelt følger av Finansavtaleloven.

Folkeinvest Formidlings ansvar

Folkeinvest Formidling fraskriver seg ethvert ansvar for følgende forhold:

Kundens og eventuell Garantists forpliktelser, herunder betalingsforpliktelser, iht. de relevante Avtalene de er part i,

skade eller tap forårsaket av tredjepart eller av Kunden, ved deres bruk av Plattformen,

riktigheten og fullstendigheten i opplysninger fra tredjemenn, eksempelvis kredittsjekk som Folkeinvest Formidling benytter seg av,

riktigheten og fullstendigheten i opplysninger som Kunder eller andre tredjeparter publiserer, eller lar publisere, på Plattformen, eksempelvis Låntakers opplysninger i et Lånetilbud,

skattemessige konsekvenser som bruk av Tjenesten kan medføre,

konsekvenser som følge av Kundens totale utlånsaktivitet, og

omstendigheter utenfor Folkeinvest Formidlings kontroll, eksempelvis lover og forskrifter, myndighetstiltak, krigføring, streik, boikott, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet.

Folkeinvest Formidling kan kun holdes ansvarlig dersom det kan påvises grov uaktsomhet eller forsett fra Folkeinvest Formidlings side.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves, herunder, men ikke begrenset til, driftstap, tapt fortjeneste, tapt omsetning, tap av forventede besparelser og andre økonomiske konsekvenstap.

Når det gjelder ansvaret til tredjeparter som Folkeinvest Formidling fungerer som distributør for, henvises det til de aktuelle Produktavtaler inngått med tredjepart. Dersom det er motstrid mellom Vilkårene og vilkårene gitt i Produktavtalene inngått med tredjepart, skal Produktavtalene gis forrang.

Tilsynsmyndighet

Folkeinvest Formidling har konsesjon som betalingsforetak og er en registrert låneformidler i Norge, jf. Finansforetakslovens § 2-10 og Låneformidlingsloven §2-4, og er som følge av dette under Finanstilsynets tilsyn.

Immaterielle rettigheter

Plattformen, herunder alt av innhold på denne, eies av Folkeinvest Formidling eller dens lisensgivere. Folkeinvest Formidlings varemerke, produkt, firma eller produktnavn, tjenester, design, grafikk, bilder, layout, IT-løsninger, maler, dokumenter og øvrig innhold er beskyttet gjennom immaterielle og markedsrettslige lover og får ikke kopieres eller anvendes uten forutgående samtykke fra Folkeinvest Formidling. Kunder får heller ikke ved sitt kundeforhold noen rettigheter til Plattformen eller dens innhold utover å dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen, og skal holde Folkeinvest Formidling skadesløs mot krav som måtte komme vedrørende Kundens påståtte krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre tilsvarende rettigheter.

Meddelelser

Enhver meddelelse fra Folkeinvest Formidling til Kunden eller fra Kunden til Folkeinvest Formidling vil skje elektronisk via Plattformen.

Når meddelelser skal regnes for å ha kommet fremgår av Plattformen.

Overdragelse av rettigheter og forpliktelser

Kunder får ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser etter Avtalene uten Folkeinvest Formidlings skriftlige forhåndssamtykke, med mindre annet fremkommer eksplisitt av Avtalene.

Folkeinvest Formidling har til enhver tid rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalene Folkeinvest Formidling er part i uten å måtte innhente forhåndssamtykke fra Kunden.

Endring av de generelle vilkår og betingelser

Folkeinvest Formidling kan til enhver tid endre Vilkårene. Kunder vil i den forbindelse bli bedt om å akseptere endringene elektronisk.

Vilkårsendringer til ugunst for Kunden trer i kraft to (2) måneder etter at Folkeinvest Formidling har varslet Kunden om endringen via Plattformen.

Pågående transaksjoner, herunder Låntakers Lånetilbud eller Långiveres Tegning av Lån i en Tegningsrunde som er i kraft når de relevante vilkårsendringene trer i kraft, berøres ikke dersom vilkårsendringene er av betydning for den pågående transaksjonen eller til ugunst for Kunden.

For alle andre tilfeller vil vilkårsendringene tre i kraft umiddelbart etter at varselet om vilkårsendringene sendes ut, med mindre annet fremgår av varselet. Kunder som ikke aksepterer vilkårsendringene vil miste retten til videre kundeforhold, dog uten konsekvens for Folkeinvest Formidlings rolle i Avtaler Kunden allerede har inngått, eller mellom partene i de aktuelle Avtalene.

Kunder oppfordres til regelmessig å besøke Plattformen for å orientere seg om eller gjøre seg oppmerksom på vilkårsendringer.

Lovvalg og verneting

Konflikter som måtte oppstå under Avtalen og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting.

VEDLEGG 1 DEFINISJONER:

Følgende definisjoner av ord og uttrykk gjelder for disse Vilkårene:

"Aksjepantavtale" betyr avtale om pant i aksjer avgitt av Låntakers aksjonærer til fordel for Garantisten som sikkerhet for det regresskrav Garantisten måtte få mot Låntaker dersom Garantisten dekker Låntakers forpliktelser under Låneavtalene.

"Angrerettloven" betyr lov av 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale.

"Avdrag" betyr, for Kreditt som ikke er tatt opp som avdragsfritt, det beløp som tilsvarer den del av Kreditten som skal betales av Låntaker ved hver Betalingsdag, som spesifisert i Låneavtalen.

"Avtaler" betyr (i) Vilkårene, (ii) Kundeavtale Långiver, (iii) Kundeavtale Låntaker, (iv) Låneavtale, (v) Gjeldsbrev, (vi) alle andre avtaler som inngås mellom Långiver, Låntaker, Garantister og tredjemenn og (v) de øvrige Produktavtaler.

"Bankdag" betyr den dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem (NBO).

"Bankdagkonvensjonen" innebærer at dersom en Betalingsdag, Forfallsdag eller annen betalingsdato ikke er en Bankdag gjennomføres betalingen på første Bankdag etter betalingsdatoen.

"Bankkonto" betyr konto i norsk bank som tilhører og som er registrert på Kunden og som oppgitt til Folkeinvest Formidling i forbindelse med registrering av kundeforhold på Plattformen.

"Betalingsdag" betyr de Bankdager som Terminbeløpet forfaller til betaling og som spesifisert i Lånetilbudet og Låneavtalen.

"Erklæring om Kausjonsansvar" betyr Garantistens erklæring om kausjonsansvar som selvskyldner som er påskrevet Gjeldsbrevet, og som utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav (a).

"Forfallsdag" betyr den dag alle forpliktelsene i henhold til Låneavtalen, eller tilknyttede dokumenter skal gjøres opp, og som fastsettes særskilt i Låneavtalen. Forfallsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjonen.

"Forsinkelsesrenteloven"betyr lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

"Forskrift om forsinkelsesrenter mv." betyr forskrift av 22. juni 2017 nr. 915 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.

"Garantist" betyr en tredjepart, men ikke forbruker, som avgir Erklæring om Kausjonsansvar, hvor vedkommende garanterer for Låntakers betalingsforpliktelser under den aktuelle Låneavtalen.

"Gjeldsbrev" betyr omsetningsgjeldsbrev avgitt av Låntaker, og hvis aktuelt med påskrevet Erklæring om Kausjonsansvar, og som utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav (a).

"Gjeldsbrevbeløpet" betyr det beløp Låntaker, og hvis aktuelt Garantisten, erklærer å være skyldig i Gjeldsbrevet, og som skal samsvare med Kredittbeløpet Låntaker får utbetalt av Långiverne på utbetalingsdagen slik den er definert i Låneavtalen.

"Hvitvaskingsforskriften" betyr forskrift av 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Hvitvaskingsloven" betyr lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Inkassoloven" betyr lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

"Kunde" betyr en fysisk eller juridisk person som registrerer seg som kunde på Plattformen, aksepterer Vilkårene og som får sitt kundeforhold godkjent av Folkeinvest Formidling. Det understrekes for ordens skyld at registrerte brukere av Plattformen, som kun har registrert seg med e-postadresse ikke er å anse som Kunder.

"Kundeavtale Långiver" betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som ønsker å opptre som Långiver før deltakelse i en Tegningsrunde skjer, og som regulerer forholdet mellom Långiver og Folkeinvest Formidling.

"Kundeavtale Låntaker" betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som ønsker å opptre som Låntaker før Lånetilbud publiseres på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, og som regulerer forholdet mellom en Låntaker og Folkeinvest Formidling.

"Kundeavtalene" betyr de aktuelle Produktavtaler.

"Kreditt" betyr samtlige lån gitt i en Tegningsrunde på Plattformen fra en eller flere Långivere til Låntaker.

"Kredittbeløp" betyr det beløp som (i) Låntaker ønsker å låne og som fremgår av Lånetilbudet publisert på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, eller (ii) det lavere beløpet som Långiverne samlet faktisk Tegner seg for under en Tegningsrunde og innbetaler, og som Låntaker aksepterer å låne av Långiverne.

"Lån" betyr den enkelte Långivers lån i Kreditten til Låntaker, som maksimalt tilsvarer Långivers Tegninger summert under en Tegningsrunde

"Låneavtale" betyr den låneavtalen som inngås mellom en Låntaker og en Långiver for den respektive Långivers Lån i en Kreditt til Låntaker Tegnet under en Tegningsrunde på Plattformen.

"Lånebeløp" betyr den samlede summen en Långiver Tegner seg for i en eller flere omganger under en Tegningsrunde og faktisk yter som Lån til Låntaker.

"Lånetilbud" betyr den ferdigutfylte Malen for Lånetilbudet som Låntaker har bekreftet og som blir publisert på Plattformen som del av en Tegningsrunde og som representerer Låntakers forpliktende tilbud til potensielle Långivere om å Tegne seg for Lån i den aktuelle Kreditten.

"Långiver" betyr en fysisk eller juridisk person som er Kunde og har til hensikt å gi, eller har gitt, et Lån til Låntaker.

"Låntaker" betyr en juridisk person, som er Kunde og har til hensikt å ta opp, eller har tatt opp, en Kreditt fra flere Långivere.

"Mal for Aksjepantavtale" betyr den mal for Aksjepantavtale som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som kan benyttes som mal for den Aksjepantavtale som skal inngås mellom Låntakers aksjonærer og Garantisten.

"Mal for Gjeldsbrev" betyr den mal for Gjeldsbrev og Erklæring om Kausjonsansvar som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for det Gjeldsbrevet og eventuelt den Erklæringen om Kausjonsansvar som skal avgis.

"Mal for Låneavtale" betyr den mal for låneavtale som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for den Låneavtale som skal inngås mellom Låntaker og Långiver.

"Mal for Lånetilbud" betyr den mal for lånetilbud som Folkeinvest Formidling benytter ved utforming av Lånetilbudet, som er en sammenfattet presentasjon av Låntaker, der Låntaker har det fulle ansvar for at informasjon som fremkommer er korrekt og innestår for innholdet i Lånetilbudet.

"Folkeinvest Formidling" betyr Folkeinvest Formidling AS, et norskregistrert aksjeselskap med organisasjonsnummer 913 978 617 og med forretningsadresse i Prinsens gate 5, 0152 Oslo.

"Folkeinvest Formidlings Klientkonto" betyr klientkonto opprettet av Folkeinvest Formidling til benyttelse av bl.a. innbetaling av Lån fra Långiverne, utbetaling av Kreditten til Låntaker og for tilbakebetaling av Kreditten inkludert Renter fra Låntaker til Långiverne.

"Personopplysningsloven" betyr lov av 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger eller den til enhver tid gjeldende lov om behandling av personopplysninger.

"Plattform" betyr Folkeinvest Formidlings hjemmeside www.folkeinvestformidling.no, en skybasert plattform for lånefinansiert crowdfunding.

"Politiske Eksponerte Personer" betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 2 f.

"Prisliste" betyr den til enhver tid gjeldende prisliste tilgjengelig på Plattformen for gebyrer eller kostnader som Folkeinvest Formidling kan kreve av Kunden i forbindelse med Tjenesten.

"Produktavtaler" betyr den / de avtaler som inngås mellom Kunden og Folkeinvest Formidling (eller andre tredjeparter) for de aktuelle produkter / tjenester som er tilgjengelig på Plattformen og som Kunden vil / har inngått avtale om, f.eks. Kundeavtale Långiver.

"Reelle Rettighetshavere" betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 2 e.

"Rente" betyr den rente som fastsettes av Folkeinvest Formidling for Kreditten og som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen.

"Sikkerhet" betyr de sikkerheter Låntaker har tilbudt seg å stille og som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen.

"Tegning" betyr Långivers bindende aksept om å låne ut et Lånebeløp til Låntaker på de vilkår som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen i forbindelse med en Tegningsrunde.

"Tegningsrunde" betyr den prosessen som igangsettes på Plattformen i det en Låntaker ønsker å publisere et Lånetilbud, og som inviterer potensielle Långivere til å Tegne Lån i den aktuelle Kreditten.

"Terminbeløpet" betyr summen av de Renter og, så fremt Kreditten ikke er tatt opp avdragsfritt, Avdrag som Låntaker skal betale til Långiverne hver Betalingsdag (eller som justert når Låntaker gjør bruk av Avdragsfriheten) og Forfallsdag og som fastsettes i Låneavtalen.

"Tjenesten" betyr de tjenester som tilbys av Folkeinvest Formidling og som fremgår av Vilkårenes punkt 9.1.

"Tvangsfullbyrdelsesloven" betyr lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse.

Det digitale meglerhuset Folkeinvest har plassert over 1 MRD NOK i egenkapital.


Har ditt selskap behov for risikokapital og flere investorer? Eller er du interessert i investeringer i startups, scaleups eller hjørnesteinsbedrifter?


Les mer om mulighetene